IQ mężczyzn vs. IQ kobiet

comment_8siwtrvqza3tg4qkhvvxkw71xoazqoot

Inteligencja według definicji P. Zimbardo to ,,ogólna zdolność korzystania z doświadczeń; jest to złożona zdolność umysłowa, która obejmuje takie zdolności podstawowe jak rozumienie słowne, wyobraźnia przestrzenna, zdolność rozumowania, zdolność posługiwania się liczbami; zgodnie z definicją operacyjną, inteligencja jest tym, co mierzą testy inteligencji”. Jeszcze do niedawna psychologowie byli zgodni co do tego, że płeć nie ma żadnego wpływu na iloraz inteligencji. Jednak ostatnie studia  badające, czy istnieje zależność pomiędzy płcią a intelektem zakwestionowały tego rodzaju stwierdzenia. Mózgi kobiet i mężczyzn różnią się między sobą nie tylko na poziomie strukturalnym, ale także funkcjonalnym.

Dyskusję na temat różnic pomiędzy płciami rozpętała w latach 80. XX wieku genetyk Anne Moir. W książce „Płeć mózgu” przedstawiła różnice w budowie mózgu kobiety i mężczyzny, które przeczą temu jakoby natura genetycznie obdarzyła obie płcie po równo. Mózg mężczyzn jest około o 9% większy niż kobiet, zaś pod wpływem hormonów również w inny sposób funkcjonuje. Oczywiście, naturalne różnice w wielkości mózgu nie mają wpływu na zdolności intelektualne, ponieważ liczba komórek mózgowych jest u mężczyzn i kobiet taka sama. To głównie pod wpływem hormonów i różnic anatomicznych mózgi obu płci funkcjonują inaczej. Różnice anatomiczne występują w obrębie trzech struktur podkorowych: podwzgórza, ciała modzelowatego i hipokampa i mają wpływ na przetwarzanie docierających do nich bodźców. Co za tym idzie kobiety i mężczyźni nie tylko inaczej widzą i słyszą, ale także używają innych obszarów mózgu oraz innych obwodów nerwowych przy rozwiązywaniu problemów, przetwarzaniu języka oraz zapamiętywaniu. Hormony płciowe oddziałując na mózg wpływają na wykształcenie się cech przypisywanych mężczyznom i kobietom. W jaki sposób wpływa to na iloraz inteligencji kobiet i mężczyzn? Średni iloraz inteligencji kobiet i mężczyzn do tej pory wskazywał na kilku punktową przewagę mężczyzn nad kobietami biorąc pod uwagę wynik jaki dał test na inteligencję. Liczne badania wykazały, że kobiety lepiej sobie radzą wykonując testy językowe oraz odznaczają się większą łatwością wysławiania się i wyjątkowymi zdolnościami werbalnymi. Kobiety osiągają także lepsze wyniki w zadaniach w których liczy się szybkość odnalezienia pasujących do siebie elementów lub zapamiętania położenia obiektu wśród wielu innych. Mężczyźni z kolei mają lepszą orientację wzrokowo-przestrzenną. Potrafią precyzyjniej przewidzieć tor ruchu rzuconego przedmiotu, lepiej rzucają do celu, lepiej radzą sobie z wyodrębnianiem figur prostych z geometrycznego tła oraz szybciej uczą się drogi na mapie lub w labiryncie. Różnice między płciami przejawiają się także w zdolnościach matematycznych. Mężczyźni lepiej wykonują zadania wymagające myślenia matematycznego, mimo iż kobiety lepiej radzą sobie w arytmetyce. Badania wykazały, że talentem matematycznym znacznie częściej obdarzeni są chłopcy niż dziewczęta. Różnice między obiema płciami obejmują także rozbieżności w zakresie stylu poznawczego. Mężczyzn cechuje myślenie analityczne, zaś kobiety globalne. Mężczyźni myślą abstrakcyjnie i formalnie, zaś kobiety kontekstualnie i swoją wiedzę opierają na dostrzeganiu związków między obiektami. Powszechne zatem przekonanie, że pewne zdolności są naturalne i odpowiednie dla kobiety i mężczyzny potwierdzają różnice widoczne w obszarze zainteresowań. Więcej panów wybiera kierunki na studia takie jak: matematyka, technika, fizyka zaś panie chętniej decydują się na polonistykę, pedagogikę, psychologię.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach pod kierunkiem nowozelandzkiego psychologa J. Flynn’a potwierdzają, że w ostatnich latach kobiety stały się inteligentniejsze od mężczyzn. Taka informacja płynie z analizy badań wykorzystujących test na IQ. Do tej pory kobiety miały dużo gorsze wyniki rozwiązując test IQ, ponieważ wypadały średnio o 5 punktów IQ słabiej niż mężczyźni.  W większości krajów kobiety są średnio o 1 punkt IQ inteligentniejsze od mężczyzn. Przyczyna może tkwić w zmianach jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w społeczeństwie, gdzie kobiety są coraz aktywniejsze zawodowo. Jak wiadomo radzenie sobie z różnymi trudnościami sprzyja rozwojowi inteligencji.

Jak interpretować wynik IQ?